23
06/2021
CUỘC THI SÁNG KIẾN CẢI TIẾN NĂM 2021

Nhận định cuộc thi sáng kiến, cải tiến (SKCT) là một trong những hoạt động khuyến khích cán bộ, nhân viên trong hệ thống Tổng công ty phát huy khả năng sáng tạo, chế tạo; phát huy SKCT trong lao động, sản xuất trong tất cả các bộ phận, đặc biệt là ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Từ đó, làm giàu kho tàng triển lãm các kết quả sáng kiến của hệ thống Tổng công ty Đối Tác Chân Thật. Nay hệ thống Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật chính thức phát động cuộc thi sáng kiến cải tiến năm 2021 như sau:

1.1.          Đối tượng áp dụng:

– Đối tượng áp dụng là các cá nhân, tập thể đang công tác tại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc hệ thống Tổng Công ty Đối tác Chân Thật và Công ty Cổ phần Tiếp Vận Tân Cảng Bình Dương (BNP).

1.2.          Yêu cầu:

– Tất cả các phòng ban, bộ phận đều phải đăng ký tối thiểu 01 đề tài về hoạt động SKCT (bao gồm cả đề tài tập thể và đề tài cá nhân).

+ Các bộ phận, phòng ban có thể phối hợp với nhau cùng làm đề tài SKCT, tuy nhiên phải làm rõ được đóng góp và lợi ích mang lại cho từng bộ phận.

– Trường hợp có nhiều đề xuất SKCT cùng nội dung do nhiều bộ phận đăng ký thì chọn đề tài của bộ phận nộp mẫu đăng ký trước.

– Các đề tài SKCT khi gửi về Ban Tổ chức cần phải phân tích rõ lợi ích của đề tài SKCT đó mang lại, đặc biệt là SKCT đó có đóng góp cho doanh thu của công ty.

1.3. Lưu ý tiến trình thời gian tương ứng với từng biểu mẫu cụ thể (có đính kèm):

STT
NỘI DUNG THỰC HIỆN
THỜI GIAN
1
Đăng ký đề tài sáng kiến cải tiến theo mẫu: GPG-SKCT-F01   – MAU DANG KY Gửi về BTC chậm nhất ngày 01/7/2021.
2
Gửi đề cương (dàn ý) của đề tài sáng kiến, cải   tiến như đã đăng ký trước đó theo mẫu: GPG-SKCT-F02 – DE CUONG Gửi về BTC chậm nhất ngày 12/07/2021.
3
Gửi sản phẩm về BTC bao gồm báo cáo nghiệm thu   theo mẫu: GPG-SKCT-F03 – BAO CAO NGHIEM THU và minh họa kèm theo (clip, hình ảnh, mô   hình,…) Gửi về BTC chậm nhất ngày 30/8/2021.
4
Hội đồng thẩm định, công bố kết quả SKCT Chậm nhất trước ngày 10/9/2021.

Việc tham gia hoạt động SKCT vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của các bộ phận, phòng ban nói chung và của người lao động nói riêng. Do đó đề nghị tất cả CBNV thuộc các phòng ban đều có tinh thần hưởng ứng sôi nổi để cuộc thi diễn ra thành công và hiệu quả.

Bình Luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 2 =

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
...